Hej, słyszysz???-Dowiedz się więcej o programie

Bezpłatne badania słuchu
O regionalnym programie zdrowotnym - "Badania przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej - Hej, słyszysz”

Regionalny program zdrowotny – „Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz???”. jest przeprowadzony w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne 7.2.2.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 599 612,38 zł

Dofinansowanie w kwocie 569 631,76 zł, z następujących źródeł:

  • Ze środków europejskich w kwocie 509 670,52 zł
  • Ze środków dotacji celowej w kwocie 59 961,24 zł

Wkład własny w kwocie 29 980,62 zł

Celem głównym programu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencji
czuciowo-nerwowych ubytków słuchu wśród młodzieży klas szóstych szkół podstawowych Wielkopolski, zwłaszcza z obszarów wiejskich i małych miast przede wszystkim północno-zachodniej części województwa (czyli obszarów, gdzie dostępność do laryngologa jest najmniejsza) poprzez przeprowadzenie badań przesiewowych i działań informacyjno-edukacyjnych

icon
Cele szczegółowe programu:
1.Przeprowadzenie specjalistycznego badania przesiewowego słuchu w kierunku wykrycia wczesnych ubytków słuchu związanych z hałasem.

2.Zwiększenie dostępu do badań diagnostycznych w kierunku wczesnych ubytków słuchu związanych z hałasem na obszarze województwa Wielkopolskiego
o ograniczonym potencjale świadczenia usług zdrowotnych w tym zakresie.

3.Zwiększenie świadomości na temat higieny słuchu i prawidłowych zachowań
w tym względzie.

icon
Planowane interwencje:
1. Przedmiotowe badanie laryngologiczne przeprowadzone w szkołach przez lekarza specjalistę.

2.Wielokierunkowe badania słuchu przeprowadzone w szkołach obejmujące audiometrię tonalną i audiometrię impedancyjną.

3. Wyselekcjonowanie grupy z wczesnym/zaawansowanych niedosłuchem
czuciowo-nerwowym i kierowanie do badań wysokospecjalistycznych w ramach ubezpieczenia.

4. W grupie ryzyka przeprowadzenie pogłębionych wywiadów rodzinnych oraz wdrożenia postępowania prewencyjnego i terapeutycznego.

5. Wizyta w szkole wzbogacona o wykład dotyczący programu oraz fizjologii, patologii
i higieny słuchu, adresowane do uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

BADANIA SĄ BEZPŁATNE ALE ICH WYKONANIE WYMAGA ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Jak zgłosić szkołę do programu.

Do udziału w regionalnym programie zdrowotnym – „Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz???” serdecznie zapraszamy wszystkie Szkoły Podstawowe z województwa Wielkopolskiego, zwłaszcza z obszarów wiejskich i małych miast, przede wszystkim północno-zachodniej części województwa.

Zainteresowanych prosimy o składanie wypełnionego formularzaoraz podpisanego w dwóch egzemplarzach Porozumienia Stron w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca w formie papierowej na adres:

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

ul.Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań

Z dopiskiem:

Regionalny program zdrowotny – Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz???”.

 ZGŁOSZENIA DOKONAĆ MOŻNA RÓWNIEŻ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – WYSTARCZY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W ZAKŁADCE DOKONAJ ZGŁOSZENIA ONLINE

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 5 dni roboczych od daty wpływu podpisanych dokumentów, o czym Szpital poinformuje drogą elektroniczną lub telefonicznie. Dokumenty otrzymane po terminie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego) w kolejnym miesiącu.